Brass Sheet & Plate

BRASS SHEET


Length Width Thickness kg/sheet Finish Temper
1800 mm 900   mm 0.500 mm 6.910 kg/sheet POLISHED 1/2 Hard
2000 mm 1000 mm 0.700 mm 12.00 kg/sheet POLISHED 1/2 Hard
2000 mm 1000 mm 0.900 mm 15.40 kg/sheet POLISHED 1/2 Hard
2000 mm 1000 mm 1.200 mm 20.50 kg/sheet POLISHED 1/2 Hard
2000 mm 1000 mm 1.600 mm 26.60 kg/sheet POLISHED 1/2 Hard
2000 mm 1000 mm 2.000 mm 33.78 kg/sheet POLISHED 1/2 Hard


BRASS PLATE

Length Width Thickness kg/sheet  Finish Temper
1800 mm 900.0 mm 5.000 mm 69.100 kg/sheet Mill Finish 1/2 Hard
1800 mm 900.0 mm 6.000 mm 82.910 kg/sheet Mill Finish 1/2 Hard
1000 mm 600.0 mm 20.000 mm 104.00 kg/sheet Mill Finish 1/2 Hard
1000 mm 600.0 mm 25.000 mm 130.00 kg/sheet Mill Finish 1/2 Hard
2000 mm 1000 mm 10.000 mm 173.00 kg/sheet Mill Finish 1/2 Hard